Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE trong SQL

Câu lệnh DELETE trong SQL được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có từ một bảng.

Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị xóa.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của truy vấn DELETE với mệnh đề WHERE như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bằng cách sử dụng các toán tử AND và OR.

Ví dụ

Hãy xem xét bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Đoạn mã sau có truy vấn, sẽ  XÓA một khách hàng, có ID là 6.

DELETE FROM CUSTOMERS
WHERE ID = 6;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ có các bản ghi sau đây.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Nếu bạn muốn DELETE tất cả các bản ghi từ bảng CUSTOMERS, bạn không cần phải sử dụng mệnh đề WHERE và truy vấn DELETE sẽ như sau:

DELETE FROM CUSTOMERS;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ không có bất kỳ bản ghi nào.