Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh COPY

Câu lệnh COPY trong SQL

Nếu bạn muốn sao chép một bảng SQL vào một bảng khác trong cùng cơ sở dữ liệu máy chủ SQL, có thể bằng cách sử dụng câu lệnh select.

Cú pháp sao chép bảng từ bảng này sang bảng:

SELECT * INTO <destination_table> FROM <source_table>  

Ví dụ: bạn có thể viết lệnh sau để sao chép các bản ghi của bảng hr_employee vào admin_employee.

SELECT * INTO admin_employee FROM hr_employee;  
 
Chú ý: Câu lệnh SELECT INTO hoàn toàn khác với câu lệnh INSERT INTO.