Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh SELECT 

Câu lệnh Select trong SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng cơ sở dữ liệu trả về dữ liệu này dưới dạng một bảng kết quả. Các bảng kết quả này được gọi là tập kết quả (result-sets).

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT trong SQL như sau:


SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Ở đây, column1, column2… là các trường của một bảng có các giá trị bạn muốn lấy ra. Nếu bạn muốn lấy tất cả các trường có sẵn trong bảng thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau đây.

SELECT * FROM table_name;

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ha Anh   |  32 | Da Nang   |  2000.00 |
|  2 | Van Ha   |  25 | Ha Noi    |  1500.00 |
|  3 | Vu Bang  |  23 | Vinh      |  2000.00 |
|  4 | Thu Minh |  25 | Ha Noi    |  6500.00 |
|  5 | Hai An   |  27 | Ha Noi    |  8500.00 |
|  6 | Hoang    |  22 | Ha Noi    |  4500.00 |
|  7 | Binh     |  24 | Ha Noi    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Đoạn code sau đây là một ví dụ, lấy các ID, NAME và SALARY của khách hàng có sẵn trong bảng CUSTOMERS.

SELECT ID, NAME, SALARY FROM CUSTOMERS;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

+----+----------+----------+
| ID | NAME     | SALARY   |
+----+----------+----------+
|  1 | Ha Anh   |  2000.00 |
|  2 | Van Ha   |  1500.00 |
|  3 | Vu Bang  |  2000.00 |
|  4 | Thu Minh |  6500.00 |
|  5 | Hai An   |  8500.00 |
|  6 | Hoang    |  4500.00 |
|  7 | Binh     | 10000.00 |
+----+----------+----------+

Nếu bạn muốn lấy ra tất cả các trường của bảng CUSTOMERS, thì bạn nên sử dụng truy vấn sau.

SELECT * FROM CUSTOMERS;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả như dưới đây.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ha Anh   |  32 | Da Nang   |  2000.00 |
|  2 | Van Ha   |  25 | Ha Noi    |  1500.00 |
|  3 | Vu Bang  |  23 | Vinh      |  2000.00 |
|  4 | Thu Minh |  25 | Ha Noi    |  6500.00 |
|  5 | Hai An   |  27 | Ha Noi    |  8500.00 |
|  6 | Hoang    |  22 | Ha Noi    |  4500.00 |
|  7 | Binh     |  24 | Ha Noi    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+