Ngôn ngữ SQL - Bảng là gì

Bảng trong SQL

Bảng là một tập hợp dữ liệu, được tổ chức theo các hàng và cột. Trong thuật ngữ DBMS, bảng được gọi là quan hệ và hàng là bộ (tuple).

Chú ý- Một bảng có số lượng cột cố định, nhưng số lượng dòng là bất kỳ.

Bảng là hình thức lưu trữ dữ liệu đơn giản. 

Employee
EMP_NAME ADDRESS SALARY
Tèo  Lucknow 15000
Allahabad 18000
Chuột New York 20000

Trong bảng trên, "Nhân viên" là tên bảng, "EMP_NAME", "ADDRESS" và "SALARY" là tên cột. Sự kết hợp dữ liệu của nhiều cột tạo thành một hàng, ví dụ: "Tèo", "Lucknow" và 15000 là dữ liệu của một hàng.