Giao diện - Tkinter - Tkinter Canvas

Tkinter Canvas trong Python

Canvas trong Python được sử dụng để thêm đồ họa có cấu trúc vào ứng dụng python. Nó được sử dụng để vẽ biểu đồ và biểu đồ cho ứng dụng python. Cú pháp để sử dụng canvas được đưa ra bên dưới.

w = canvas(parent, options)

Dưới đây là danh sách các tùy chọn:

No Option Mô tả
1 bd Biểu thị chiều rộng đường viền. Chiều rộng mặc định là 2.
2 bg Nó đại diện cho màu nền của canvas.
3 confine Nó được sử dụng để làm cho canvas không thể cuộn được bên ngoài vùng cuộn.
4 cursor Con trỏ được sử dụng làm mũi tên, hình tròn, dấu chấm, v.v. trên canvas.
5 height Cài đặt chiều cao cho canvas.
6 highlightcolor Nó đại diện cho màu nổi bật khi khi canvas được focus.
7 relief Nó đại diện cho loại đường viền. Các giá trị có thể là SUNKEN, RAISED, GROOVE và RIDGE.
8 scrollregion Nó đại diện cho các tọa độ được chỉ định dưới dạng bộ tuple chứa vùng của canvas.
9 width Nó đại diện cho chiều rộng của canvas.
10 xscrollincrement Cài đặt hình ảnh cho button.
11 xscrollcommand Nếu canvas có thể cuộn được, thuộc tính này phải là phương thức .set() của thanh cuộn ngang.
12 yscrollincrement Hoạt động giống như xscrollincrement, nhưng điều chỉnh chuyển động theo chiều dọc.
13 yscrollcommand Nếu canvas có thể cuộn được, thuộc tính này phải là phương thức .set () của thanh cuộn dọc.

Ví dụ Tkinter Canvas trong Python

Kết quả:

Ví dụ Tkinter Canvas trong Python

Ví dụ 2:

from tkinter import *
 
top = Tk()
top.geometry("200x200")
# tao mot canvas
c = Canvas(top,bg = "pink",height = "200",width = 200)
arc = c.create_arc((5,10,150,200),start = 0,extent = 150, fill= "white")
c.pack()
top.mainloop()

Kết quả:

Ví dụ Tkinter Canvas trong Python