Ngôn ngữ PHP - Hàm tham chiếu

Ngược lại truyền theo tham trị, tham số bên trong hàm thay đổi sau khi gọi hàm. Cần thêm & trước tham số nào muốn làm tham chiếu.

 Ví dụ

<?php 
function hello(&$str2){ 
  $str2 .= 'Tèo'; 
} 
$str = 'Xin Chào'; 
hello($str); 
echo $str; 
?>  

Xem ví dụ

Xem thêm ví dụ về truyền theo tham chiếu

<?php
  $numberFirst = 10;
  $numberSecond = 20;
 
  function swap(&$numFirst, &$numSecond)
  {
    $tmp    = $numFirst;
    $numFirst = $numSecond;
    $numSecond = $tmp;
  }
 
  swap($numberFirst, $numberSecond);
 
  echo $numberFirst;
  echo $numberSecond;
?>

Xem ví dụ