ADO.NET - Giới thiệu

Giới thiệu về ADO.NET 

ADO.NET là một bộ các thư viện hướng đối tượng (OOP) cho phép bạn tương tác với dữ liệu nguồn. Thông thường thì dữ liệu nguồn là một cơ sở dữ liệu (database), nhưng nó cũng có thể là file text, exel hoặc XML. Theo những mục tiêu của hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ xem xét tới cách ADO.NET làm việc với database.

Như bạn có thể biết rằng, có rất nhiều loại database hiện nay như Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, Borland Interbase, và IBM DB2,… Để làm rõ hơn phạm vi của loạt bài này, tất cả ví dụ sẽ sử dụng SQL Server.

Tất cả các lớp ADO.NET chứa trong thư viện  System.Data.dll, lớp XML chứa trong thư viện  System.Xml.dll.

ADO.NET có hai thành phần chính thường được sử dụng để truy cập dữ liệu là .NET Framework data provider và the DataSet.

 

.NET Framework Data Providers

Các thành phần này được thiết kế cho việc truy cập dữ liệu nhanh hơn. Nó cung cấp các đối tượng: Connection, Command, DataReader and DataAdapter t

 

Đối tượng DataSet

Dùng để truy cập các nguồn dữ liệu độc lập. DataSet chứa một hoặc nhiều đối tượng DataTable. Hình sau cho ta thấy mối quan hệ giữa .NET Framework và DataSet

 

ADO Net Introduction 1

 


Vậy khi nào sử dụng DataReader, khi nào sử dụng DataSet?

Thông thường, chúng ta sử dụng DataSet trong các trường hợp sau:

  • Lưu tạm dữ liệu trong ứng dụng.
  • Trao đổi dữ liệu động .
  • Cho phép xử lý dữ liệu không cần kết nối.