ADO.NET - ADO.NET SQL Server

ADO.NET SQL Server Connection

Để kết nối với SQL Server, chúng ta phải cài đặt SQL Server vào hệ thống. Chúng ta sử dụng  SQL Server Management Tool để kết nối với SQL Server. Sau đây là các bước kết nối với SQL Server

 1. Mở Microsoft SQL Server Management Tool

Chọn CSDL và quyền login.

ADO Net SQL Server Connection 1

Sau khi kết nối thành công, sẽ xuất hiện cửa sồ sau:

ADO Net SQL Server Connection 2

2. Tạo CSDL

Bây giờ, tạo CSDL bằng cách chọn vào mục database click chuột phải, xuất hiện cửa sổ menu cho new database

ADO Net SQL Server Connection 3

Click vào  New Database sau đó nhập vào tên database . Chúng ta tạo một CSDL Student.

ADO Net SQL Server Connection 4

Click vào Ok nó sẽ tạo một CSDL có tên Student. Chúng ta nhìn cửa sổ bên trái của màn hình.

ADO Net SQL Server Connection 5

3. Thiết lập kết nối và tạo bảng.

Sau khi tạo xong CSDL, bây giơ, chúng ta tạo bảng bằng code C#. Trong code C# chúng ta kết nối với CSDL student.

After creating database, now, let's create a table by using the following C# code. In this source code, we are using created student database to connect.

Dùng visual studio 2017, Chúng ta tạo một ứng dụng console  .NET với code C#.

 1. Mở Microsoft SQL Server Management Tool
 2. Tạo CSDL
 3. Thiết lập kết nối và tạo bảng

// Program.cs

using System; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace AdoNetConsoleApplication 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      new Program().CreateTable(); 
    } 
    public void CreateTable() 
    { 
      SqlConnection con = null; 
      try 
      { 
        // Creating Connection 
        con = new SqlConnection("data source=.; database=student; integrated security=SSPI"); 
        // writing sql query 
        SqlCommand cm = new SqlCommand("create table student(id int not null,  
        name varchar(100), email varchar(50), join_date date)", con); 
        // Opening Connection 
        con.Open(); 
        // Executing the SQL query 
        cm.ExecuteNonQuery(); 
        // Displaying a message 
        Console.WriteLine("Table created Successfully"); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("OOPs, something went wrong."+e); 
      } 
      // Closing the connection 
      finally 
      { 
        con.Close(); 
      } 
    } 
  } 
} 

 Ctrl+F5. Sẽ xuất kết quả sau.

ADO Net SQL Server Connection 6

Chúng ta có thể thấy bảng vừa được tạo trong Microsoft SQL Server Management Studio.

ADO Net SQL Server Connection 7

Như đã thấy bảng vừa tạo chưa có dữ liệu

4. Thêm dữ liệu vào bảng

 // Program.cs

using System; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace AdoNetConsoleApplication 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      new Program().CreateTable(); 
    } 
    public void CreateTable() 
    { 
      SqlConnection con = null; 
      try 
      { 
        // Creating Connection 
        con = new SqlConnection("data source=.; database=student; integrated security=SSPI"); 
        // writing sql query 
        SqlCommand cm = new SqlCommand("insert into student 
        (id, name, email, join_date)values('101','Ronald Trump','ronald@example.com','1/12/2017')", con); 
        // Opening Connection 
        con.Open(); 
        // Executing the SQL query 
        cm.ExecuteNonQuery(); 
        // Displaying a message 
        Console.WriteLine("Record Inserted Successfully"); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("OOPs, something went wrong."+e); 
      } 
      // Closing the connection 
      finally 
      { 
        con.Close(); 
      } 
    } 
  } 
} 

Ctrl+F5 và xuất hiện kết quả sau.

ADO Net SQL Server Connection 8

5. Đọc dữ liệu

Code C# đọc dữ liệu từ CSDL.

// Program.cs

using System; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace AdoNetConsoleApplication 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      new Program().CreateTable(); 
    } 
    public void CreateTable() 
    { 
      SqlConnection con = null; 
      try 
      { 
        // Creating Connection 
        con = new SqlConnection("data source=.; database=student; integrated security=SSPI"); 
        // writing sql query 
        SqlCommand cm = new SqlCommand("Select * from student", con); 
        // Opening Connection 
        con.Open(); 
        // Executing the SQL query 
        SqlDataReader sdr = cm.ExecuteReader(); 
        // Iterating Data 
        while (sdr.Read()) 
        { 
          Console.WriteLine(sdr["id"] + " " + sdr["name"]+" "+sdr["email"]); // Displaying Record 
        } 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("OOPs, something went wrong.\n"+e); 
      } 
      // Closing the connection 
      finally 
      { 
        con.Close(); 
      } 
    } 
  } 
} 

 

Ctrl+F5  và xuất hiện 2hai sinh viên sau.

ADO Net SQL Server Connection 9

6. Xóa mẫu tin

Hiện tại tronng bảng student có hai mẫu tin. Code C# sau xóa 1 dòng trong bảng.

// Program.cs
 

using System; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace AdoNetConsoleApplication 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      new Program().CreateTable(); 
    } 
    public void CreateTable() 
    { 
      SqlConnection con = null; 
      try 
      { 
        // Creating Connection 
        con = new SqlConnection("data source=.; database=student; integrated security=SSPI"); 
        // writing sql query 
        SqlCommand cm = new SqlCommand("delete from student where id = '101'", con); 
        // Opening Connection 
        con.Open(); 
        // Executing the SQL query 
        cm.ExecuteNonQuery(); 
        Console.WriteLine("Record Deleted Successfully"); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("OOPs, something went wrong.\n"+e); 
      } 
      // Closing the connection 
      finally 
      { 
        con.Close(); 
      } 
    } 
  } 
} 

Kết quả:

ADO Net SQL Server Connection 10