Hệ quản trị CSDL MySQL - Hằng số

1. Chuỗi ký tự
Trong MySQL, chuỗi ký tự nằm trong dấu ngoặc đơn (') hoặc dấu ngoặc kép (").

ví dụ 1:

Select class from table1 where name='Dolly';  

MySQL Programming Literals

Ví dụ 2

Select class from table1 where name="Dolly";  

MySQL Programming Literals

2. Hằng số

Trong MySQL, Hằng số có thể số dương hoặc âm

Ví dụ 1

Select class from table1 where id = 6;  

MySQL Programming Literals

Ví dụ 2

Select class from table1 where marks = +65;  

MySQL Programming Literals