Hệ quản trị CSDL MySQL - Date và Time

Hằng: Date và Time

Trong MySQL , hằng Date và Time là dạng chuỗi hoặc số.

Một số định dạng khác trong đó ngày và thời gian có thể được hiển thị.

EXAMPLE FORMAT
'2018-10-18' 'YYYY-MM-DD'
'20181018' 'YYYYMMDD'
20181018 YYYYMMDD
'18-10-18' 'YY-MM-DD'
181018 YYMMDD
'2018-10-18 5:25:20' 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
'2018101852520' 'YYYYMMDDHHMMSS'
2018101852520 YYYYMMDDHHMMSS
'18-10-18 5:25:20' 'YY-MM-DD HH:MM:SS'
'18101852520' 'YYMMDDHHMMSS'
18101852520 YYMMDDHHMMSS

Ví dụ 1

select id, name, salary, date_format(sal_date,'%d-%m-%y') as new_date_formate from staff1;  

MySQL Date and Time

Ví dụ 2

select id, name, salary, date_format(sal_date,'%d%m%y') as new_date_formate from staff1;

  

MySQL Date and Time