Java Core - Toán tử instanceof trong java

Toán tử instanceof trong java

Toán tử instanceof trong java

Toán tử instanceof trong java được sử dụng để kiểm tra một đối tượng có phải là thể hiển của một kiểu dữ liệu cụ thể không (lớp, lớp con, interface).

instanceof trong java được gọi là toán tử so sánh kiểu vì nó so sánh thể hiện với kiểu dữ liệu. Nó trả về giá trị boolean là true hoặc false. Nếu bạn dùng toán tử instanceof với bất kỳ biến nào mà có giá trị null, giá trị trả về sẽ là false.

Ví dụ về toán tử instanceof trong java

public class Simple1 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Simple1 s = new Simple1();
        System.out.println(s instanceof Simple1);// true
	}

}

Kết quả:

 

Một đối tượng có kiểu của lớp con thì cũng có kiểu của lớp cha. Ví dụ, nếu Dog kế thừa Animal thì đối tượng của Dog có thể tham chiếu đến cả hai lớp Dog và Animal.

Ví dụ khác về toán tử instanceof trong java

class Animal {
}

public class Dog extends Animal {// Dog inherits Animal

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Dog dog = new Dog();
		System.out.println(dog instanceof Animal);// true
	}

}

Kết quả:

instanceof trong java với biến có giá trị null

Nếu bạn sử dụng toán tử instanceof với biến có kiểu bất kỳ có giá trị null thì giá trị trả về luôn là null. Ví dụ.

public class Dog2 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Dog2 d = null;
        System.out.println(d instanceof Dog2);// false
	}

}

Kết quả:

Downcasting với toán tử instanceof trong java

Khi kiểu của lớp con tham chiếu tới đối tượng của lớp cha được gọi là downcasting. Nếu bạn thực hiện tham chiếu trực tiếp thì trình biên dịch sẽ báo lỗi biên dịch. Nếu bạn thực hiện bằng việc ép kiểu thì lỗi ngoại lệ ClassCastException được ném ra lúc runtime. Nhưng nếu bạn sử dụng toán tử instanceof thì downcasting được.

Tham chiếu trực tiếp:

Dog d=new Animal();//Compilation error

Sử dụng ép kiểu dữ liệu:

Dog d=(Dog)new Animal(); 
// Compile ok, nhưng lỗi ngoại lệ ClassCastException lúc runtime

Ví dụ downcasting với instanceof

class Animal {
}

public class Dog3 extends Animal {

	static void method(Animal a) {
		if (a instanceof Dog3) {
			Dog3 d = (Dog3) a;// downcasting
			System.out.println("downcasting is ok");
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Animal a = new Dog3();
		Dog3.method(a);
	}

}

Kết quả:

Ví dụ downcasting không sử dụng instanceof

class Animal {
}

public class Dog4 extends Animal {

	static void method(Animal a) {
		Dog4 d = (Dog4) a;// downcasting
		System.out.println("downcasting is ok");
	}

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Animal a = new Dog4();
		Dog4.method(a);
	}

}

Kết quả:

Hãy đi sâu vào vấn đề gần hơn chút, thực tế đối tượng được tham chiếu bởi biến a là một đối tượng của lớp Dog4. Vì vậy chúng ta thực hiện downcasting nó thì ok. Nhưng nếu code như sau thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Animal a=new Animal();  
Dog.method(a);  
// lỗi ngoại lệ ClassCastException

Ví dụ sử dụng toán tử instanceof để xác định kiểu phần tử của mảng

public class Test6 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Object[] objArray = new Object[4];
		objArray[0] = "hello";
		objArray[1] = 1000L;
		objArray[2] = 20;
		objArray[3] = 'c';

		for (int i = 0; i < objArray.length; i++) {
			if (objArray[i] instanceof Integer) {
				System.out.println("kieu integer: " + objArray[i]);
			} else if (objArray[i] instanceof Long) {
				System.out.println("kieu long: " + objArray[i]);
			} else if (objArray[i] instanceof Character) {
				System.out.println("kieu char: " + objArray[i]);
			} else {
				System.out.println("kieu khac: " + objArray[i]);
			}
		}
	}

}

Kết quả: