Java Core - Lớp Wrapper trong java

Lớp Wrapper trong java

Lớp Wrapper trong java

Lớp Wrapper trong java cung cấp cơ chế để chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và từ đối tượng thành kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Từ J2SE 5.0, tính năng autoboxing và unboxing chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và từ đối tượng thành kiểu dữ liệu nguyên thủy một cách tự động. Sự chuyển đổi tự động kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng được gọi là autoboxing và ngược lại được gọi là unboxing.

Trong java, có 8 lớp Wrapper chúng được thiết kế trong gói java.lang.

Kiểu nguyên thủy Kiểu Wrapper
boolean Boolean
char Character
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double

Ví dụ chuyển kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu Wrapper

public class WrapperExample1 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		// Đổi int thành Integer
		int a = 20;
		Integer i = Integer.valueOf(a);// đổi int thành Integer
		Integer j = a;// autoboxing, tự động đổi int thành Integer trong nội bộ trình biên dịch
		System.out.println(a + " " + i + " " + j);
	}

}

Kết quả:

Ví dụ chuyển kiểu Wrapper thành kiểu dữ liểu nguyên thủy

public class WrapperExample2 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		// đổi Integer thành int
		Integer a = new Integer(3);
		int i = a.intValue();// đổi Integer thành int
		int j = a;// unboxing, tự động đổi Integer thành int trong nội bộ trình biên dịch
		System.out.println(a + " " + i + " " + j);
	}

}

Kết quả: