Java Core - Kiểm tra số nguyên tố trong java

Kiểm tra số nguyên tố trong java

Định nghĩa: số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là những số nguyên tố.

Chú ý: Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn, tất cả các số chẵn khác không phải là số nguyên tố vì chúng chia hết cho 2.


Ví dụ check số nguyên tố trong java

Chương trình sau kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không:

package com.hiepsiit.baitap;

public class Prime {
	
	private static boolean check_prime(int k) {
		if(k<2) {
			return false;
		}else {
			int root = (int)Math.sqrt(k);
			for(int i=2; i<=root; i++) {
				if(k%i==0) {
					return false;
				}
			}
		}
		return true;
	}

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Các số nguyên tố nhỏ hơn 100:");
		for(int i=0; i<100; i++) {
			if(check_prime(i)==true) {
				System.out.print(i+"\n");
			}
		}
	}

}

Kết quả:

Trong ví dụ trên, phương thức Math.sqrt(k) được sử dụng để tính căn bậc 2 của k.