Java Core - Khai báo mảng trong java

Khai báo mảng trong java

Như bạn biết mảng trong java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với mảng trong java chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập các phần tử có số lượng phần tử cố định.

Trong bài này, chúng ta sẽ học:

 • Ví dụ khai báo mảng trong java.
 • Ví dụ nhập mảng từ bàn phím trong java.

Ví dụ khai báo mảng trong java

Trong java, bạn có thể khai báo mảng một chiều, hai chiều, … n chiều.


Khai báo mảng một chiều

Dưới đây là ví dụ khai báo mảng một chiều các số nguyên trong java:

int[] a = null;
int b[] = null;

Ví dụ về khởi tạo mảng một chiều các số nguyên trong java:

// khởi tạo mảng nặc danh
int[] c = {1, 2, 3, 4, 5};
// khởi tạo mảng bằng vòng lặp for
int[] b = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  b[i] = i;
}

Khai báo mảng hai chiều

Dưới đây là ví dụ khai báo mảng hai chiều các số nguyên trong java:

int[][] a = null;
int b[][] = null;
int c[][] = new int[4][];

Ví dụ về khởi tạo mảng hai chiều các số nguyên trong java:

// khai báo và khởi tạo mảng 2 chiều nặc danh
int[][] c = {{1, 2}, { 3, 4}, { 3, 4}, { 3, 4}};
// khởi tạo mảng 2 chiều bằng vòng lặp for
int[][] b = new int[4][2];
for (int i = 0; i < 4; i++) {
  for (int j = 0; j < 2; j++) {
    b[i][j] = i;
  }
}

Ví dụ nhập mảng từ bàn phím trong java

Ví dụ 1: khai báo và nhập mảng một chiều từ bàn phím trong java:

package com.hiepsiit.baitap;

import java.util.Scanner;

public class ArrayExample1 {

	public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
		int n = scanner.nextInt();
		// khởi tạo mảng arr
		int[] arr = new int[n];
		System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			System.out.printf("a[%d] = ", i);
			arr[i] = scanner.nextInt();
		}
		System.out.print("Các phần tử của mảng: ");
		show(arr);
	}

	public static void show(int[] arr) {
		for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
			System.out.print(arr[i] + " ");
		}
	}

}

Kết quả:

Ví dụ 2: khai báo và nhập mảng hai chiều từ bàn phím trong java:

package com.hiepsiit.baitap;

import java.util.Scanner;

public class ArrayExample2 {

	public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.print("Nhập số hàng của ma trận: ");
		int n = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số cột của ma trận: ");
		int m = scanner.nextInt();
		// khởi tạo (ma trận) mảng hai chiều arr
		int[][] arr = new int[n][m];
		System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < m; j++) {
				System.out.printf("a[%d][%d] = ", i, j);
				arr[i][j] = scanner.nextInt();
			}
		}
		System.out.println("Các phần tử của (ma trận) mảng hai chiều: ");
		show(arr);
	}

	public static void show(int[][] arr) {
		for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
			for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
				System.out.print(arr[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();
		}
	}

}

Kết quả: