Java JDBC - Connection trong java

Connection trong java

Một Connection trong java là phiên làm việc giữa ứng dụng java và cơ sở dữ liệu. Đối tượng Connection được sử dụng để tạo Statement, PreparedStatement, và DatabaseMetaData. Giao diện Connection cung cấp nhiều phương thức quản lý transaction như commit(), rollback(), ...

Theo mặc định, connection thực hiện commit sự thay đổi vào database sau việc thực thi các truy vấn.


Nội dung chính

Các phương thức phổ biến của Connection interface

Dưới đây là các phương thức phổ biến của giao diện Connection trong java:

Phương thức Mô tả
1) public Statement createStatement(): Tạo một đối tượng Statement được sử dụng để thực thi các câu truy vấn SQL.
2) public Statement createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency): Tạo ra một đối tượng Statement sẽ tạo các đối tượng ResultSet với kiểu đã cho và concurrency.
3) public void setAutoCommit(boolean status): Được sử dụng để thiết lập trạng thái commit. Mặc định là true.
4) public void commit(): Lưu các thay đổi được thực hiện từ khi commit/rollback trước đó.
5) public void rollback(): Loại bỏ tất cả các thay đổi được thực hiện kể từ lần commit/rollback trước đó.
6) public void close(): Đóng kết nối và giải phóng tài nguyên JDBC ngay lập tức.