Javascript - Kiểm tra hợp lê

Kiểm tra hợp lệ form

Điều quan trọng là dữ liệu được gửi bởi người dùng bởi vì nó có thể có các giá trị không phù hợp. 
JavaScript cung cấp một số cách kiểm tra phía client, Vì vậy, quá trình xử lý sẽ nhanh hơn so với  phía máy chủ. Hầu hết các nhà phát triển web thích xác nhận tính hợp lệ bằng JavaScript.
Thông qua JavaScript, chúng ta có thể xác nhận tên, mật khẩu, email, ngày tháng, số điện thoại di động vv. Có hợp lệ?

Ví dụ kiểm tra tính hợp lệ của form

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ kiểm tra tên và mật khẩu. Tên không được để trống tên và mật khẩu không được nhỏ hơn 6 ký tự. Người sử dụng sẽ chuyển qua trang khác, nếu nhập đúng yêu cầu.

<script> 
function validateform(){ 
var name=document.myform.name.value; 
var password=document.myform.password.value; 
 
if (name==null || name==""){ 
 alert("Name can't be blank"); 
 return false; 
}else if(password.length<6){ 
 alert("Password must be at least 6 characters long."); 
 return false; 
 } 
} 
</script> 
<body> 
<form name="myform" method="post" action="abc.jsp" onsubmit="return validateform()" > 
Name: <input type="text" name="name"><br/> 
Password: <input type="password" name="password"><br/> 
<input type="submit" value="register"> 
</form> 

Xem ví dụ

Ví dụ kiểm tra mật khẩu nhập lại có khớp với mật khẩu ban đầu?

<script type="text/javascript"> 
function matchpass(){ 
var firstpassword=document.f1.password.value; 
var secondpassword=document.f1.password2.value; 
 
if(firstpassword==secondpassword){ 
return true; 
} 
else{ 
alert("password must be same!"); 
return false; 
} 
} 
</script> 
 
<form name="f1" action="register.jsp" onsubmit="return matchpass()"> 
Password:<input type="password" name="password" /><br/> 
Re-enter Password:<input type="password" name="password2"/><br/> 
<input type="submit"> 
</form> 

Xem ví dụ

Ví dụ kiểm tra số trong JS

Hãy kiểm giá trị nhập vào có phải số?. Ở đây, chúng ta đang sử dụng hàm isNaN ()

<script> 
function validate(){ 
var num=document.myform.num.value; 
if (isNaN(num)){ 
 document.getElementById("numloc").innerHTML="Enter Numeric value only"; 
 return false; 
}else{ 
 return true; 
 } 
} 
</script> 
<form name="myform" onsubmit="return validate()" > 
Number: <input type="text" name="num"><span id="numloc"></span><br/> 
<input type="submit" value="submit"> 
</form> 

Xem ví dụ