Javascript - Hàm alert,confirm,prompt

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến ba hàm rất thông dụng và hữu dụng trong javascript đó là hàm alert(), confirm() prompt(), đây là ba hàm thường được sử dụng để thông báo và lấy thông tin của người dùng để. Tuy ba hàm này rất hay sử dụng nhưng trong thực tế người ta lại tự viết ra những plugin riêng để thay đổi giao diện thay vì sử dụng giao diện mặc đinh củ chuối của nó, sau này khi học cao hơn hoặc khi đi làm chắc chắn bạn sẽ gặp vấn đề này.

1. Hiển thị hộp thoại thông báo –Lệnh alert()
Cú pháp:    

alert("Câu thông báo");


Khi đó sẽ chờ cho đến khi người sử dụng nhấn vào nút OK . Thông thường, cách thức alert() được sử dụng trong các trường hợp:
•    Thông tin đưa vào form không hợp lệ
•    Kết quả sau khi tính toán không hợp lệ
•    Khi dịch vụ chưa sẵn sàng để truy nhập dữ liệu
Ví dụ: Tạo trang (Thongbao.htm)  

<Body> 
<script Language="JavaScript">
alert("Chào mừng bạn đến với JavaScript!. \n Nhấn Ok để tiếp tục");
</script>
Chúc bạn thành công!!!
</Body> 

Xem ví dụ
 
2. Giao tiếp với người sử dụng – Lệnh prompt()
Một hộp thoại gồm 1 dòng thông báo, 1 trường nhập dữ liệu, 1 nút OK và 1 nút Cancel. Người sử dụng nhập vào trường đó rồi kích vào OK. Khi đó, ta có thể xử lý dữ liệu vừa đưa vào.
Cú pháp:         

window.prompt("Câu thông báo","nội dung mặc định");

Ví dụ:    Tạo trang (Hello.htm) hiện thị hộp thoại hỏi tên người dùng và sau đó sẽ hiển thị một thông báo chào tên mới đưa vào. 

<Body>
<script Language="JavaScript">
var   name=window.prompt("Xin chào!Bạn tên gì?","");
document.write("Xin chào bạn " + name + " ! Chúc bạn học tốt JavaScript ");
</script>
</Body>
   

Xem ví dụ

3. Hỏi đáp người sử dụng – Lệnh confirm()
Lệnh confirm() tạo ra 1 hộp thoại gồm 1 dòng thông báo, nút OK và nút Cancel. Người sử dụng có thể click vào OK. Khi đó sẽ xử lý thực hiện hành động theo yêu cầu, ngược lại khi Click vào Cancel sẽ bỏ đóng hộp thọai thông bao. 
Thường sử dụng trong các trường hỏi đáp, xác nhận quyết định xử lý thông tin từ phía người dùng   
Cú pháp:    

confirm("Câu thông báo hỏi ?");

Ví dụ:    Tạo trang (HoiDap.htm) như sau.

<html><head>
<script>
function Hoidap(){
    question = confirm("Bạn thật sự muốn truy cập Website")
    if (question !="0"){
        top.location = "http://www.tuoitre.com.vn/"
    }
}
</script>
</head>
<body>
Hãy click vào đây để truy cập website:<a href=""onClick="Hoidap();return false;">Báo Tuổi Trẻ </a> 
</body></html>

Xem ví dụ