Javascript - Đối tượng Screen

Đối tượng Screen của JavaScript

Đối tượng Screen của JavaScript chứa thông tin của màn hình trình duyệt. Nó có thể được sử dụng để hiển thị chiều rộng, chiều cao, màu sắc của màn hình vv

Đối tượng Screen là thuộc tính của Window, vì vậy nó có thể được truy cập bởi:

window.screen  

Hoặc

screen  

Thuộc tính của đối tượng Screen trong JavaScript

Có nhiều thuộc tính của đối tượng Screen trả về thông tin của trình duyệt.

Thứ tự. Thuộc tính Giải thích
1 width Xác định chiều rộng của màn hình
2 height Xác định chiều cao của màn hình
3 availWidth Lấy chiều rộng màn hình của người dùng (không bao gồm thanh Taskbar nằm dọc)
4 availHeight Lấy chiều cao màn của người dùng (không bao gồm thanh Taskbar nằm ngang)
5 colorDepth Lấy độ phân giải màu sắc màn hình của người dùng
6 pixelDepth Lấy độ phân giải phân giải màn hình của người dùng.

Ví dụ: 

<script>  
document.writeln("<br/>screen.width: "+screen.width);  
document.writeln("<br/>screen.height: "+screen.height);  
document.writeln("<br/>screen.availWidth: "+screen.availWidth);  
document.writeln("<br/>screen.availHeight: "+screen.availHeight);  
document.writeln("<br/>screen.colorDepth: "+screen.colorDepth);  
document.writeln("<br/>screen.pixelDepth: "+screen.pixelDepth);  
</script>  

Xem ví dụ