Javascript - Đối tượng Browser

Mô hình đối tượng Browser (Browser Object Model)

Mô hình đối tượng Browser  dùng để tương tác với trình duyệt.

Đối tượng mặc định của trình duyệt là window có nghĩa khi gọi các phương thức thuộc đối tượng window bạn phải dùng từ khóa window rồi đến phương thức window.

Ví dụ:

window.alert("hello Hiep si IT"); 

Hoặc

alert("hello Hie Si It")

Bạn có thể sử dụng rất nhiều đối tượng khác được xác định bên dưới đối tượng đối tượng window:

Chú ý: Đối tượng document thường dùng cho các thẻ HTML. Document tạo ra DOM (Document Object Model)