Javascript - Đối tượng History

Đối Tượng History Trong JS

Đối tượng history JavaScript đại diện cho một mảng các URL đã truy cập bởi người dùng.  Bằng cách sử dụng đối tượng này, bạn có thể tải trang trước, chuyển tiếp hoặc bất kỳ trang cụ thể nào.

Đối tượng History là thuộc tính của window. bạn có thể truy cập như sau:

window.history 

Hoặc

history  

1. Thuộc tính của đối tượng History

Đối tượng History có một thuộc tính duy nhất

Thuộc tính Giải thích
length Số lượng các URL trong đối tượng.

2. Phương thức của đối tượng History

Thuộc tính Giải thích
forward() Được sử dụng để tham chiếu tới URL mới được thăm trước đây.
back() Được sử dụng để tham chiếu tới URL kế tiếp trong danh sách.
go (delta | "location") Được sử dụng để chuyển lên hay chuyển xuống delta bậc hay di chuyển đến URL xác định bởi location trong danh sách. Dịch chuyển lên phía trên khi delta dương và xuống phía dưới khi delta âm.

Ví dụ về history

history.back();//for previous page  
history.forward();//for next page  
history.go(2);//for next 2nd page  
history.go(-2);//for previous 2nd page