ASP.NET - MVC - Xuất bản website

Sử dụng chức năng Publish Web site

  • Biên dịch ứng dụng và copy website đến thư mục cụ thể
  • Các tập tin code behind đã được biên dịch thành .dll nên không được copy

Các bước thao tác publish website:

Bước 1: Thao tác Nhấn phím phải chuột vào project, chọn Publish Web Site

Bước 2: Chọn new  profile và nhập tên profile

Bước 3: Chọn publish method --> File System (Trong trường này các file.cs sẽ biên dịch thành dll), Chọ đường dẫn đến thư mục cần publish (Target location)

Bước 5: Chọn Configuration -->Debug

Trong File Publish Options

  • Delete all existing files prior to publish (Xóa các file cũ)
  • Precompile during publish (Trong dịch lại trong suốt quá trinh xuất bản)
  • Exclude files from the App_Data folder 

Bước 6: Chọn Next

Bước 7:  Chọn Publish trong thư mục được chọn publish như sau: Tất cả các file .cs điều biên dịch

 

 

Bước 8: Cấu hình webserver cho thư mục được Publish: Chọn Start-->Control Panel --> Administrator Tools

Chọn Internet Information Services (IIS) Manager , chọn Add Application

Nhập thư mục ảo vào Alias, chọn đường dẫn đến thư mục cần publish ->Ok

Sau đó test thử website này: http://localhost/phanquyen (Thư mục ảo được cấu hình trong IIS)

Nếu có thay đổi code hoặc giao diện thì ta phải chọn lại chức năng Publish Web Site

Sử dụng thư mục vừa tạo (demo_phanquyen) để publish lên internet