ASP.NET - MVC - Phân trang nâng cao

Phân trang nâng cao trong ASP.NET MVC 

Trong phần này, bạn tiếp tục học cách thêm 1 tính năng phân trang với kích thước trang cho phép người dùng tự chọn trong danh sách DropDown có sẵn.

Sửa phương thức Index trong tập tin Controller/BookController.cs

Bạn mở tập tin này và chỉnh sửa phương thức Index theo đoạn mã dưới đây. Trước hết, bạn thêm 2 tham số int? size, int? page vào phương thức và thuộc tính [HttpGet] được thêm ở đầu phương thức Index dùng để định nghĩa việc submit form ở View là kiểu HttpGet nhằm lấy biến dữ liệu trên URL (ví dụ: http://localhost:xxxx/Book?page=2&size=10). Chúng ta sử dụng một List với mỗi item kiểu SelectListItem để thêm giá trị kích thước trang. Mục 1.1 chúng ta thêm phần tử kích thước trang hiện thời đang được chọn. Mục 1.2 thì sử dụng 2 biến ViewBag, size (danh sách DropDown) và currentSize (kích thước trang hiện thời) để giữ trạng thái trên URL.

[HttpGet]
 public ActionResult Index(int? size, int? page)
 {
      // Bạn có thể thêm bớt tùy ý --- dammio.com
      List<SelectListItem> items = new List<SelectListItem>();
      items.Add(new SelectListItem { Text = "5", Value = "5" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "10", Value = "10" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "20", Value = "20" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "25", Value = "25" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "50", Value = "50" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "100", Value = "100" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "200", Value = "200" });

      // 1.1. Giữ trạng thái kích thước trang được chọn trên DropDownList
      foreach (var item in items)
      {
        if (item.Value == size.ToString()) item.Selected = true;
      }

      // 1.2. Tạo các biến ViewBag
      ViewBag.size = items; // ViewBag DropDownList
      ViewBag.currentSize = size; // tạo biến kích thước trang hiện tại

      // 2. Nếu page = null thì đặt lại là 1.
      page = page ?? 1; //if (page == null) page = 1;

      // 3. Tạo truy vấn, lưu ý phải sắp xếp theo trường nào đó, ví dụ OrderBy
      // theo LinkID mới có thể phân trang.
      var books = db.Books.Include(b => b.Author).Include(b => b.Category).OrderBy(b=>b.BookID);
      // 4. Tạo kích thước trang (pageSize) hay là số Link hiển thị trên 1 trang
      // 4. Tạo kích thước trang (pageSize), mặc định là 5.
      int pageSize = (size ?? 5);

      // 4.1 Toán tử ?? trong C# mô tả nếu page khác null thì lấy giá trị page, còn
      // nếu page = null thì lấy giá trị 1 cho biến pageNumber.
      int pageNumber = (page ?? 1);

      // 5. Trả về các Link được phân trang theo kích thước và số trang.
      return View(books.ToPagedList(pageNumber, pageSize));
 }
  

Các mục khác như 3, 4, 4.1, và 5 không có gì thay đổi so với phần trước.

Sửa giao diện Views/Book/Index.cshtml

Ở trang View Index.cshtml, chúng ta chủ yếu sửa ở phần cuối trang theo mã như sau.

@model PagedList.IPagedList<BookStoreManager.Models.Book>
@using PagedList.Mvc;
@{
  ViewBag.Title = "Index";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>Danh sách sách</h2>

<p>
  @Html.ActionLink("Thêm sách mới", "Create", null, new { @class = "btn btn-warning" })
</p>
<table class="table">
  <tr>
    <th style="width:200px">
      Tên sách
    </th>
    <th>
      Chủ đề
    </th>
    <th>
      Giá
    </th>
    <th>
      Hình ảnh
    </th>

    <th>
      Ngày xuất bản
    </th>

    <th>
      Tên tác giả
    </th>

    <th>Sửa|Xem|Xóa</th>
  </tr>

  @foreach (var item in Model)
  {
    <tr>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Title)
      </td>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Category.CategoryName)
      </td>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Price)
      </td>
      <td>
        <img src="~/bookimages/@item.Images" />
      </td>

      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Published)
      </td>

      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.Author.AuthorName)
      </td>

      <td>
        @Html.ActionLink("Sửa", "Edit", new { id = item.BookID }) |
        @Html.ActionLink("Xem", "Details", new { id = item.BookID }) |
        @Html.ActionLink("Xóa", "Delete", new { id = item.BookID })
      </td>
    </tr>
  }

</table>
<br />
<br />
<!-- Thêm mã phân trang -->
<br />
<div class="row">
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6">
    @using (Html.BeginForm("Index", "Book", FormMethod.Get))
    {
      <p>
        Kích thước trang: @Html.DropDownList("size", (List<SelectListItem>)ViewBag.size, new { @onchange = "this.form.submit();" })
      </p>
    }
  </div>
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6 text-right">
    Trang: @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) / @Model.PageCount
  </div>
</div>

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page, size = ViewBag.currentSize }))
<!-- Kết thúc -->

Nhìn vào phần cuối trang, bạn có thể thấy chúng ta sử dụng 1 form với kiểu GET và submit về phương thức Index ở controller Book (BookController.cs). Trong form này, chúng ta dùng 1 DropDownList lấy dữ liệu từ biến ViewBag.size và sử dụng sự kiện onchange để submit trực tiếp form mà không cần nút submit.

Ở phần phân trang, Url.Action là các liên kết phân trang với 2 tham số là page và size với size là kích thước trang hiện thời (mặc định size là 5).

Chạy ứng dụng ta có kết quả:


Bạn build dự án, chạy đường dẫn http://localhost:xxxx/Book để xem kết quả như sau

Kích thước trang mặc định là 5 (size = 5), do đó bạn có cố tình hack injection kiểu http://localhost:45033/Book?size=aaaaa thì kết quả vẫn hiển thị mặc định, tức 5 Link trên 1 trang.

Trường hợp người dùng cố tình tạo số trang lớn (kiểu http://localhost:45033/Book?page=999999) thì đơn giản trang sẽ không hiện kết quả. Bạn có thể dùng mệnh đề if bắt lỗi ở phương thức Index nếu muốn như sau.

//4.2 Lấy tổng sồ record chia cho kích thước để biết bao nhiêu trang
int total = (int)(books.ToList().Count / pageSize) + 1;
 //Nếu số trang vượt quá tổng số trang thì gán là 1 hoặc bằng tổng số trang
if (pageNumber > total)
   pageNumber = total;