ASP.NET - MVC - Model

ASP.NET MVC - Model

Models trong các ứng dụng dựa trên MVC là những thành phần có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, trạng thái của các đối tượng, thông thường nó là một lớp được ánh xạ từ một bảng trong CSDL. Lấy ví dụ, chúng ta có lớp Product được sử dụng để mô tả dữ liệu từ bảng Products trong SQL, bao gồm ProductID, OrderDate…

Cách thêm một Model trong ASP.NET MVC

Quay trở lại dự án trước, trong cửa sổ Solution Explorer, bạn có thể thấy một thư mục tên là Model. Chuột phải lên thư mục này, chọn Add - -> click on Class...

Trong hộp thoại Add New Item, nhập tên lớp 'Student' và click Add.

Create Model Class

Đã thêm một lớp Student trong thư mục model. Bây giờ, chúng ta thêm các thuộc tính Id, Name, Age.

Ví dụ: Lớp Model 

namespace MVC_BasicTutorials.Models
{
  public class Student
  {
    public int StudentId { get; set; }
    public string StudentName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }
}

Vì vậy, theo cách này, chúng ta có thể tạo một lớp mô hình mà bạn có thể sử dụng trong View.