ASP.NET - MVC - HtmlHelper - Label

HtmlHelper - Label

HtmlHelper có hai phương thức mở rộng để tạo ra chuỗi lable html : Label() và LabelFor().

Chúng ta sẽ sử dụng Model Student với 2 phương thức Label() và LabelFor().

Ví dụ: Student

public class Student
{
    public int StudentId { get; set; }
    [Display(Name="Name")]
    public string StudentName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

Label()

Phương thức Html.Label () tạo ra một phần tử <label> cho một thuộc tính được chỉ định của đối tượng model.

Cú pháp phương thức Label:

MvcHtmlString Label(string expression, string labelText, object htmlAttributes)

Xem thêm các phương thức của Label.

Ví dụ Html.Label() trong chế độ Razor

@Html.Label("StudentName")

Kết quả HTML:

<label for="StudentName">Name</label>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chỉ định một thuộc tính StudentName dưới dạng một chuỗi. Vì vậy, nó sẽ tạo phần tử <label> hiển thị Tên.

Chúng ta có thể chỉ định một label khác thay vì tên thuộc tính như dưới đây.

Ví dụ Html.Label() trong chế độ Razor

@Html.Label("StudentName","Student-Name")

Kết quả HTML:

<label for="StudentName">Student-Name</label>

LabelFor

DisplayFor là một phương thức tạo ra một chuỗi label trong chế đô Razor với thuộc tính xác định sử dụng một biểu thức lambda.

Cú pháp phương thức LabelFor

MvcHtmlString LabelFor(<Expression<Func<TModel,TValue>> expression)

Xem thêm các phương thức của LabelFor.

Ví dụ LabelFor() trong chế độ Razor

@model Student

@Html.LabelFor(m => m.StudentName)

Kết quả HTML:

<label for="StudentName">Name</label>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chỉ định thuộc tính StudentName của model Student bằng cách sử dụng biểu thức lambda trong phương thức LabelFor (). Vì vậy, nó tạo ra <label> và đặt văn bản label thành giống như tên thuộc tính StudentName.