ASP.NET - MVC - HtmlHelper - Display

HtmlHelper - Display

HtmlHelper có hai phương thức mở rộng để tạo ra chuỗi html : Display() và DisplayFor().

Chúng ta sẽ sử dụng Model Student với 2 phương thức Display()DisplayFor().

Ví dụ: Model Student

public class Student
{
    public int StudentId { get; set; }
    public string StudentName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

Display()

Html.Display () là một phương thức  tạo ra một chuỗi trong chế đô Razor có thuộc tính được chỉ định trong Model.

Cú pháp phương thức Display()

MvcHtmlString Display(string expression)

Xem thêm các phương thức của Display.

Ví dụ : Html.Display() trong chế độ Razor

@Html.Display("StudentName")

Kết quả HTML:

"Steve"

DisplayFor

DisplayFor là một phương thức  tạo ra một chuỗi trong chế đô Razor với thuộc tính xác định sử dụng một biểu thức lambda.

Cú pháp phương thức DisplayFor

MvcHtmlString DisplayFor(<Expression<Func<TModel,TValue>> expression)

Xem thêm các phương thức của DisplayFor.

Ví dụ : DisplayFor() trong chế độ Razor.

@model Student

@Html.DisplayFor(m => m.StudentName)

Kết quả HTML:

" Steve  "

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chỉ định thuộc tính StudentName của Model Student bằng cách sử dụng biểu thức lambda trong phương thức DisplayFor (). Vì vậy, nó tạo ra một chuỗi html có giá trị thuộc tính StudentName, đó là "Steve".