ASP.NET - MVC - Cấu trúc thư mục MVC

Cấu trúc thư mục MVC ASP.NET

Chúng ta đã tạo ra ứng dụng MVC 5 trong phần trước. Visual Studio tạo cấu trúc thư mục sau cho ứng dụng MVC theo mặc định.

ASP.NET MVC Folder Structure

Cấu trúc thư mục MVC 

Ý nghĩa của từng thư mục.

App_Data

App_Data: thư mục này chứa dữ liệu như: LocalDB, .mdf files, xml files. IIS sẽ không bao giờ nhận các tệp từ thư mục App_Data.

App_Start

App_Start: thư mục chưa các file cấu hình khởi động và biên dịch của project. Chúng ta chú ý 2 file đó là FilterConfig.cs, dùng để khai báo các filter sử dụng trước khi thực hiện 1 hành động nào đó, tương tự như Middleware của PHP. Và file RouteConfig.cs, cái tên đã nói lên tất cả, chúng ta sẽ định nghĩa các routes của web ở trong file này.

appstart folder asp.mvc

Content

Content: thư mục này chứa các file :css, images và icons .Ứng dụng  MVC 5 chứa các file mặc định: bootstrap.css, bootstrap.min.css và Site.css .

content folder asp.mvc

Controllers

Controllers:Tất nhiên là nó dùng để chứa controller rồi. Controller xử lý yêu cầu và phản hồi cho người dùng. MVC yêu cầu tên của tất cả các tệp điều khiển kết thúc bằng "Controller". Bạn sẽ tìm hiểu về Controller trong phần tiếp theo.

controller folder in asp.mvc

fonts

Fonts: thư mục này chứa các tập tin font files của ứng dụng.

fonts asp.mvc

Models

Models chứa các file tương tác với CSDL..

Scripts

Scripts : thư mục này chứa các tập tin JavaScript hay VBScript. MVC 5 chứa các tập tin mặc định :javascript  bootstrap, jquery 1.10.

scripts folder asp.mvc

Views

Views: Thư mục chứa các file HTML với đuôi là .cshtml.

view folder asp.mvc

Ngoài ra , MVC chứa các tập tin cầu hình:

Global.asax

Global.asax: cho phép bạn viết code chạy để đáp ứng với các sự kiện ở mức ứng dụng:  Application_BeginRequest, application_start, application_error, session_start, session_end, v.v..

Packages.config

Packages.config: tập tin được NuGet quản lý để theo dõi những gói và phiên bản bạn đã cài đặt trong ứng dụng.

Web.config

Web.config : File khá quan trọng, định nghĩa các cái đặt cho project.