ASP.NET - MVC - Cấu hình IIS

Cấu hình Internet Information Services

Để cấu hình IIS, vào Control Panel --> Administrative Tools --> Internet Services Manager. Trên các hệ điều hành Windows 2000/XP, Vista  Microsoft sử dụng công cụ Microsoft Management Console (MMC) để làm công cụ quản lý. 

a. Cấu hình IIS quy định trang chủ mặc định
1. Trên Win 2000, XP 
Start --> Settings --> Control Panel -->  Administratrive tools --> Mở mục Internet Infomtic Services


Click phải mục  Default Website --> Properties --> Chọn trang Documents để quy định trang chủ mặc định
Ví dụ: Default.Aspx, Default.asp, Index.asp,Home.html, Index.htm

2. Cấu hình IIS trên Win Vista (Window 8.0, Window 10.0)
Start --> Settings --> Control Panel -->  Administratrive tools --> Mở mục IIS Manager 

 

Click phải mục  Default Document 

 

b.  Cấu hình quy định thư mục ảo – Virtual Directory: 
Một Web Server có thể quản lý nhiều ứng dụng Web đồng thời. Ta có thể tổ chức một thư mục con trong wwwroot cho mỗi ứng dụng nhưng tố hơn bạn nên tạo ánh xạ (Virtual Directory) liên kết đến thư mục đó.Để tạo một virtual directory:

 • Trên Windows 2000, Xp
  Click phải: Default Website ----> New/ Virtual Directory Next

  Khai báo nhãn cho thư mục ảo (Myweb)    --->     Khai báo thư mục vật lý (D:\MyWebsite)

  Xác lập quyền truy cập -->Next --> Finish
 • Trên Win Vista
  Click phải: Default Website  ---> Add Application (hoặc Virtual Directory)


  Khai báo nhãn (Alias) và chỉ định thư mục vật lý lưu trữ Website(Physical path)  Chạy  thử ứng dụng để kiểm tra:
 • Hoặc từ cửa sổ IIS Manager: click phải trang cần xem (Default.aspx) --> Browse


   
 • Hoặc từ trình duyệt nhập: http://Localhost/Maytinh