ASP.NET - MVC - Cài đặt webserver

Triển khai ứng dụng web

Trong phần này giới thiệu về IIS (phần mềm Web Server của Microsot dành cho Windows), đồng thời hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kiểm tra Web Server trên các hệ thống sử dụng Windows 2000,XP, Vista, Server 2003.
1. Internet Information Services (IIS)
IIS có thể được sử dụng như 1 Web server, kết hợp với ASP, ASP.NET để xây dựng các ứng dụng Web tận dụng các điểm mạnh của Server-side Script, COM component,…theo mô hình Client/Server. IIS có rất nhiều phiên bản, đầu tiên được phát hành rời trong bản Service pack của WinNT.
Các phiên bản Windows 2000 đã có tích hợp IIS 5.0.

  • Windows XP tích hợp IIS 5.5
  • Windows XP .NET Server tích hợp IIS 6 hỗ trợ các tính năng dành cho .NET của ASP.NET và Web Service.
  • Windows Vista tích hợp IIS 7.0

2. Cài đặt Web Server 

a. Cài đặt Web Server trên Windows 2000/Windows XP Professional
Windows 2000, Xp  tích hợp sẵn IIS nhưng không tự động cài đặt do đó, bạn phải tự cài IIS nếu hệ thống chưa cài.
Bước 1: Chọn Control Panel | Add/Remove programs.
Bước 2:  Add/Remove Windows Components.
Bước 3: Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS).
 
Bước 4: Chọn nút Next để cài đặt.
Sau khi cài đặt IIS, thư mục InetPub tự động được tạo ra trong ổ C: và chứa thư mục con wwwroot. Có thể truy cập đến Website bằng cách: http://localhost  hoặc http://127.0.0.1 
Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa chỉ : http://Localhost Kết quả thành công. 

b. Cài đặt Web Server trên Windows Vista
Bước 1: Chọn Start --> Settings --> Control Panel

Bước 2:  Chọn Classic View --> Chọn Programs and features 
Bước 3: Chọn Turn Windows features on or off 

Bước 4: Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS) --> Chọn Ok để cài đặt

Kiềm tra kết quả cài đặt:  Khởi động trình duyệt nhập địa chỉ http://localhost  

c. Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003
Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 cũng tương tự như cài đặt Web Server trên Windows XP.
Bước 1: Chọn Control Panel | Add/Remove programs.
Bước 2: Add/Remove Windows Components.
Bước 3: Đánh dấu vào Application Server.
 
 

Bước 4: Chọn Next để cài đặt