Lập trình Android - Cài đặt Eclipse

Cách cài đặt Android trên Eclipse IDE 

Trong trang này, chúng ta sẽ biết các phần mềm nào chạy các ứng dụng Android trên Eclipse IDE, bạn sẽ học cách cài đặt android SDK và ADT plugin cho Eclipse IDE. Dưới đây là danh sách các phần mềm cài đặt Android cho Eclipse IDE.

 1. Cài đặt JDK
 2. Download và cài đặt Eclipse
 3. Download và cài đặt android SDK
 4. Cài đặt ADT plugin cho Eclipse
 5. Cấu hình ADT plugin
 6. Tạo (Create) AVD (máy ảo)
 7. Tạo ứng dụng hello

1) Cài đặt JDK (Java Development Kit)

Nếu bạn đang phát triển ứng dụng Android bằng ngôn ngữ Java cần phải cài đặt JDK download the JDK


2) Download và cài đặt Eclipse IDE

Chúng ta đang phát triển ứng dụng Android bằng Eclipse IDE, nên cần cài đặt Eclipse. Bạn có thể download tại download the Eclipse. Chúng ta sử dụng  JavaEE Developers.


3) Download and install the android SDK

 Download the android SDK.  Trong ví dụ này chúng tôi đã cài đặt Android SDK trên Windows (.exe version). Bây giờ, double vào file .exe và cài đặt


4) Download ADT plugin cho eclipse

ADT (Android Development Tools) là bắt buộc phải có cho ứng dụng Android trong Eclipse IDE. Đó là một  plugin cho Eclipse IDE .

Download  ADT, theo các bước sau:

1) Start eclipse IDE, sau đó chọn Help > Install new software...

2) Ở work with combobox, gõ vào https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

3) Chọn checkbox next to Developer Tools và click next

4)Một danh sách các công cụ downoad tại đây, click next

5) click finish

6) Sau khi cài đặt xong, restart lại Eclipse IDE


6) Tạo thiết bị ảo (AVD)

Cho việc chạy các ứng dụng Android trong thiết bị thiết lặp  Android , Bạn cần tạo  AVD. Các bước tạo AVD:

 1. Chọn Window menu > AVD Manager
 2. Click vào  new button, Tạo AVD
 3. Bây giờ một dialog , khai báo tên AVD . myavd. bây giờ chọn the target android version e.g. android2.2.
 4. click create AV

7) Tạo và chạy ví dụ Android

 Trang kế tiếp chúng ta sẽ tạo một ví dụ đầu tiên