EF 6 - Model Browser trong EF6

Model Browser

Chúng ta đã tạo Entity Data Model đầu tiên cho CSDL School trong phần trước. Visual designer của EDM không hiển thị được tất cả các đối tượng nó tạo. Nó chỉ hiển thị những thực thể nối với những bảng và Views trong CSDL.

Model Browser đưa cho bạn tất cả thông tin về tất cả các đối tượng và functions EDM đã tạo. Mở Model Browser bằng cách click chuột phải vào EDM Designer và chọn Model Browser từ context menu.

Model browser chứa tất cả thông tin về EDM, conceptual model của nó, storage model và thông tin mapping như bên dưới:

Entity Framework 5.0 Tutorial

Như bạn nhìn thấy trong hình minh họa trên, model browser chứa những đối tượng sau:

Diagrams: Model browser chứa visual diagrams của EDM. Chúng ta đã nhìn thấy một visual diagram mặc định được tạo bởi EDM. Bạn cũng có thể tạo nhiều diagrams cho một EDM, nếu ứng dụng của bạn có một số lượng lớn những thực thể.

Entity Types: liệt kê tất cả các kiểu lớp nối với các bảng của CSDL.

Complex Types: là những lớp được khởi tạo bởi EDM để chứa kết quả của stored procedures, table-valued function,… Những kiểu phức tạp là những lớp được tùy biến cho những mục đích khác nhau.

Enum Types: liệt kê tất cả thực thể được sử dụng như Enum trong Entity Framework.

Associations: liệt kê tất cả quan hệ khóa ngoại giữa những kiểu thực thể.

Function Imports: liệt kê tất cả các hàm sẽ nối với stored procedures, table-valued functions,… Stored procedures và table-valued functions sẽ được sử dụng như là hàm chứ không phải một thực thể trong EF.

.Store: Store represents database schema (SSDL).

Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về DbContext