EF Code-First - Thuộc tính Index

Thuộc tính Index trong Entity Framework

Entity Framework 6 cung cấp thuộc tính Index (Index Attribute) để tạo một index trên một cột cụ thể trong cơ sở dữ liệu, như được trình bày bên dưới:

class Student
{
  public int Student_ID { get; set; }
  public string StudentName { get; set; }
    
  [Index]
  public int RegistrationNumber { get; set; }
}

Theo mặc định, tên index sẽ là IX_{property name}. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên của index.

Ngoài ra bạn cũng có thể biến nó thành một clustered index bằng cách chỉ định IsClustered = true hoặc tạo một unique index bằng cách chỉ định IsUnique=true.

[Index("INDEX_REGNUM", IsClustered=true, IsUnique=true)]
public int RegistrationNumber { get; set; }